KORUNOVAČNÍ SLAVNOSTI V PRAZE k příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské


Text: Mgr. Miroslav Smaha, historik dějin křesťanského umění, KTF UK v Praze

Vědecký projekt „Korunovace Karla IV. českým králem“ je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých králů podle Ordo ad coronandum regem Boemorum, sepsaného Karlem IV., a podle dalších historických pramenů a dokumentů. Nádherná slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spytihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel již dříve přikázal zhotovit Svatováclavskou korunu, která se pak provždy stala symbolem Českého státu a hodnosti panovníka. Rekonstrukce korunovačních obřadů tak naváže na úspěšnou realizaci v roce 2007, uvedenou v pražském benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Podklady pro dramaturgii a scénář tehdy připravili odborníci z Ústavu dějin umění Akademi věd ČR a Ústavu dějin křesťanského umění KTF Univerzity Karlovy v Praze.

Zamýšlený projekt rekonstrukce korunovace v roce 2016 bude rozšířen o kajícnou pouť českého kralevice Karla Lucemburského, v té době římsko-německého krále, na Vyšehrad, aby se zde zúčastnil církevních obřadů v předvečer korunovace a obdržel mošnu i lýkové opánky Přemysla Oráče z rukou kanovníků vyšehradské kapituly. Z Vyšehradu pak vyjde slavnostní procesí (průvod) po setmění osvětlené loučemi, jaké v Praze dosud nebylo, historickým centrem Prahy po tzv. Královské cestě až na Hradčanské náměstí před Pražský hrad. Loučový průvod bude ukončen vstupem Karla Lucemburského do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na večerní pobožnost – nešpory. Druhý den (v odpoledních hodinách) se uskuteční obřady korunovace, které byly původně součástí mše svaté. Vlastní dramaturgie a scénář pro rekonstrukci korunovačních obřadů je sestaven podle nejnovějšího vydání v knize Cibulka Josef / Homolka Jaromír / Kuthan Jiří: Korunovační řád českých králů. Ordo ad coronandum Regem Boemorum, Kuthan Jiří / Šmied Miroslav ed., Praha 2009. Po korunovaci českého krále a královny vyjde slavnostní korunovační průvod z Pražského hradu a Hradčanského náměstí přes Malou Stranu na Staré Město pražské až na Staroměstské náměstí, kde se odehrají velkolepé oslavy. Program oslav je záměrně situován na Staroměstské náměstí z důvodu dostatečně velké plochy pro diváky. V době Karlovy korunovace byl slavnostní průvod zakončen na Havelském trhu u kostela sv. Havla, kde byla postavena velká dřevěná síň pro korunovační hostinu. Dřevo bylo věnováno Karlem IV. na stavbu nově založeného novoměstského kostela Panny Marie Sněžné. Na programu těchto oslav se podílí hlavní město Praha jako spolupořadatel korunovačních slavností.

_PES6152

_PES6152

K uskutečnění rekonstrukce korunovace připadají v úvahu hned dvě místa. V první řadě je jím gotická katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Korunovace roku 1347 však probíhala v tehdy románské Spytihněvově bazilice obklopené stavbou nové katedrály. Z hlediska dobového prostoru je tedy vhodná také románská bazilika kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Náhradní variantou byl zvolen opatský kostel benediktinského kláštera Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Na Slovanech) založený Karlem IV. roku 1347. Po dlouhém jednání delegátů Univerzity Karlovy a hlavního města Prahy se Správou Pražského hradu padlo konečné rozhodnutí, že královská korunovace se uskuteční ve Svatovítské katedrále, na místě skutečné korunovace Karla IV. Důležitou a nedílnou součástí rekonstrukce korunovačního řádu, jak bylo výše připomenuto, je tzv. korunovační vigilie, při níž má budoucí český panovník vykonat kajícnou pouť na Vyšehrad. Cílem Karlovy poutě na Vyšehrad v předvečer korunovačních obřadů jsou vyšehradské kostely: románská rotunda sv. Martina, pozůstatky románské baziliky sv. Vavřince a bazilika minor sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, v době Karlovy korunovace již raně gotický kostel, kde se uskuteční večerní mše svatá za vlast. Obřady vigilie završí nešpory, večerní chvály, za Karlovy účasti v metropolitním kostele sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Trasa prvního loučového průvodu: z Vyšehradu Vratislavovou ulicí, Vyšehradskou ulicí přes Karlovo náměstí, pak Spálenou ulicí klasickou trasou korunovačního průvodu – Rytířskou ulicí kolem Karolina a Stavovského divadla na Ovocném trhu, ulicí Na Příkopě k Prašné bráně a dále po Královské cestě – tedy ulicí Celetnou na Staroměstské náměstí, Karlovou ulicí přes Křižovnické náměstí na Karlův most, Malostranské náměstí, Nerudovou ulicí, dále Úvozem až na Pohořelec, odkud cesta pokračuje Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí a končí na Pražském hradě.

Trasa druhého korunovačního průvodu: po Královské cestě z Pražského hradu přes Hradčanské náměstí, Loretánskou ulicí na Pohořelec, dále Úvozem a Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí, přes Karlův most ulicí Karlovou na Staroměstské náměstí, pak Celetnou ulicí a Prašnou branou do ulice Na Příkopě, ukončení je plánováno v Rytířské ulici.

Program korunovačních slavností je volně přístupný veřejnosti (bez vstupného), s výjimkou rekonstrukce korunovace v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Obřady vlastní korunovace v katedrále budou přístupné pouze s pozvánkou. Pro širokou veřejnost bude na Hradčanském náměstí umístěna velkoplošná obrazovka pro přímý televizní přenos.

_PES6296a

_PES6296a

Pro inscenaci korunovace jsou vybíráni účinkující pouze z řad tvůrčích skupin, které se zabývají českou historií a dobovými reáliemi. Podmínkou jsou vlastní oděvy, doplňky, zbraně a vybavení plně odpovídající období druhé čtvrtiny 14. století. Vhodná liturgická roucha bude možné zapůjčit z depozitářů Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě a Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem. Liturgické předměty zapůjčí Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta. Pro realizaci rekonstrukce korunovaci bude zapůjčena kopie originálu Svatováclavské koruny. Aby korunovační klenoty v úplnosti odpovídaly pravděpodobnému vzhledu v době před polovinou 14. století, bylo nutné zhotovit gotické žezlo a jablko pro krále i královnu. Dále bylo potřeba navrhnout a vytvořit korunovační roucha pro krále a královnu na základě historické rekonstrukce, k tomu postupně další roucha a oděvy pro hlavní historické postavy (herecké role) podle dochovaných pramenů a dokumentů. Pro korunovační slavnosti vyrábíme například královský baldachýn z hedvábného brokátu, praporce se znaky Zemí koruny České, Svaté říše Římské, korouhev rodu Přemyslovců, pracujeme na rekonstrukci trůnu českého krále podle Zlaté buly Karla IV. a pořizujeme mnoho dalších historických reálií. Vedoucím projektu, pověřeným nejen jeho vědeckou přípravou, ale i celkovou realizací, je Mgr. Miroslav Smaha, historik křesťanského umění. V čele organizačního štábu stojí kolektiv odborníků a poradců. Na průběh programu ve dnech konání korunovačních slavností budou na určených místech dohlížet desítky označených organizátorů včetně příslušníků Policie ČR, zdravotníků a hasičů.

_PES6348

_PES6348

Uměleckou agenturou pro realizaci programu Korunovačních slavností je REGII CAROLI REGIS – Dvořané krále Karla. Na realizaci celého projektu se významně podílí Spolek živé historie DOBA KARLOVA, společnost pro udržování sokolnických tradic FALCONIA a další spolupracující organizace. Výstupem tohoto projektu bude hraný dokument České televize.

Místo konání

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hraděobřady korunovace českého krále a královny (vstup s pozvánkou), nešpory (večerní modlitba církve)

Hradčanské náměstí – ukončení loučového průvodu, televizní přenos královské korunovace na velkoplošnou obrazovku, začátek korunovačního průvodu

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – mše svatá za vlast

Pozůstatky baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě – obdržení mošny a lýkových střevíců Přemysla Oráče

Staroměstské náměstí – hold české šlechty se slibem věrnosti, korunovační hostina a velký rytířský turnaj na koních

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 – doprovodný program „Život ve středověké Praze“

Trasa průvodů – historickým centrem města (mezi Pražským hradem a Vyšehradem, přes Malou Stranu, Staré Město i Nové Město)

Termín

Sobota 3. září 2016 (večer)

10.00 – 18.00 Program v Karolinu „Život ve středověké Praze“ – hudba a tance pražských měšťanů, představení kejklířů a žertérů, ukázky řemesel i městských lázní

16.00 Kajícná pouť budoucího českého krále Karla Lucemburského na Vyšehrad k rotundě sv. Martina v podobě procesí

16.20 Uctění přemyslovských památek v bazilice sv. Vavřince

17.00 Mše svatá za vlast v bazilice sv. Petra a Pavla

18.00 Královské procesí z Vyšehradu na Hradčanské náměstí – velký loučový průvod (zapálení loučí až po setmění na Malostranském náměstí)

21.00 Nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Neděle 4. září 2016 (odpoledne)

10.00 – 18.00 Program v Karolinu „Život ve středověké Praze“ – hudba a tance pražských měšťanů, představení kejklířů a žertérů, ukázky řemesel i městských lázní

13.00 Slavnostní obřady Karlovy korunovace českým králem a Blanky z Valois českou královnou na Pražském hradě – rekonstrukce středověké korunovační liturgie podle Řádu korunovace českých králů sestaveného Karlem IV. pro svou vlastní korunovaci 2. září roku 1347 (vstup s pozvánkou)

13.00 Začátek televizního přenosu královské korunovace z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha prostřednictvím velkoplošné obrazovky na Hradčanském náměstí

15.00 Korunovační průvod Karla IV. a Blanky z Valois z Hradčanského náměstí na Staré Město pražské (ukončení průvodu v Rytířské ulici)

17.00 Zahájení korunovačních oslav Karlem IV. z královské tribuny na Staroměstském náměstí – hold české šlechty se slibem věrnosti a korunovační hostina s hudbou a tancem, ukázky výcviku dravců královskými sokolníky

18.00 Velký rytířský turnaj na kolbišti uprostřed Staroměstského náměstí

19.45 Ohňové představení dvorních kejklířů a hudebníků

Pořadatel

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE a HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Vedoucí projektu

Mgr. Miroslav Smaha, historik dějin křesťanského umění, KTF UK v Praze

Spolupracující instituce a partneři

Ministerstvo kultury
Arcibiskupství pražské
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
Národní kulturní památka Vyšehrad
Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze
Klášter benediktinů Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích /Na Slovanech/
Pražská mincovna
Dopravní podnik hl. m. Prahy

Poradci projektu, instituce:

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze, FF UK v Praze, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. – Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze, vedoucí ústavu

PhDr. Kateřina Kubínová, PhD. – Ústav dějin umění AV ČR

PhDr. Petr Kubín, PhD. – Ústav dějin křesťanského umění KTF UK v Praze

Mgr. ThLic. Jiří Žůrek, Th.D. – Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. – PRF UK v Praze, FF UK v Praze, Katedra právních dějin ZČU v Plzni, vedoucí katedry

Prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc., O.Praem. – Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK v Praze, Katedra právních dějin ZČU v Plzni

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. – Katedra právních dějin ZČU v Plzni, proděkan pro vědu a výzkum

Hlavní mediální partner

Česká televize

Mediální partneři

Český rozhlas, Televize NOE, iForum, Radio PROGLAS

Produkce

REGII CAROLI REGIS – Dvořané krále Karla
umělecká agentura a soubor starého tance

Technické zázemí

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích /klášter Na Slovanech/, Praha 2 – Nové Město

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..